14/05/2021

THANH LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ XÂY DỰNG

Công ty  cổ phần tư vấn thiết kế Xuân Mai thanh lý vật tư thiết bị theo hình thức chào giá cạnh tranh các thiết bị cụ thể sau.
Chi tiết tại thông báo số 23/2021/tb/xmt-qtth ngày 4/5/2021.

Chi tiết công văn -> tại đây

Tin Liên quan