15/03/2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai gửi tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến Quý cổ đông.

 Chi tiết theo tệp đính kèm : tại đây

Tin Liên quan